May 11, 2018

Yearbook 1995 / 1995 創會紀念特刊

1995 創會紀念特刊:

 
此創會年刊現由多倫多蔡亮亮女士保存,并由楊振洋先生逐頁掃描,在此表達對兩位衷心的感謝。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請點此下載:

1995 年創會紀念特刊